'Where do we...?', Blown glas, textile, water pipe, steel
'Where do we...?', Blown glas, textile, water pipe, steel
Deatil, 'Where do we...?'
Deatil, 'Where do we...?'
Deatail, 'Where do we...?'
Deatail, 'Where do we...?'

2012 / 2013

Not Enough, Textile, water-pipe, various sizes
Not Enough, Textile, water-pipe, various sizes
Not Enough-Detail, Textile, water-pipe, various sizes
Not Enough-Detail, Textile, water-pipe, various sizes
Not Enough-Detail, Textile, water-pipe, various sizes
Not Enough-Detail, Textile, water-pipe, various sizes
Enough is Enough, textile, blown glas, various sizes
Enough is Enough, textile, blown glas, various sizes
Enough is Enough, textile, blown glas, various sizes
Enough is Enough, textile, blown glas, various sizes
Not yet ready, Textile, steel, water-pipe
Not yet ready, Textile, steel, water-pipe

Sommer 2012



Ohne Titel;Glas, Nylon, Backstein
Ohne Titel;Glas, Nylon, Backstein


Ohne Titel; Glas, Kartoffeln, Nylon
Ohne Titel; Glas, Kartoffeln, Nylon